Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Onlinepoorten.nl


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Onlinepoorten.nl
De onderneming met de handelsnaam Onlinepoorten.nl

De website:
De website van Onlinepoorten.nl en alle onderliggende pagina’s, met uitzondering van de op de website aanwezige links en verwijzingen naar websites van derden.

Klant:
De natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Onlinepoorten.nl

Overeenkomst:
De overeenkomst op afstand, waarbij voor de verkoop van producten uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.

Product:
Het artikel dat door het sluiten van de overeenkomst tussen Onlinepoorten.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient te worden.

Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Dag:
Kalenderdag.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer: 

Handelsonderneming D. Strijker, handelend onder de naam Onlinepoorten.nl, gevestigd te Veldweg 6, 7777 SP te Schuinesloot.

Telefoonnummer:      +31 (0) 646464291
KvK-nummer:            63951576
BTW-nr :                     NL213874118B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

3.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Onlinepoorten.nl en de klant, alsmede op de uitvoering van de overeenkomst.

3.2       Voordat de overeenkomst wordt gesloten, stelt Onlinepoorten.nl de inhoud van de algemene voorwaarden aan de klant overeenkomstig artikel 6:234 lid 2 BW beschikbaar, zodat Onlinepoorten.nl de klant een redelijke mogelijkheid heeft geboden om hiervan kennis te nemen.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en bestellingen:

4.1       Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden en het betreffende product door leverancier geleverd kan worden.

4.2       Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden producten zoals poorten, inlooppoorten, elektrische onderdelen etc. geleverd zonder toebehoren zoals elektrische openers, onderdelen, etc. ook indien deze op de pagina bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.

4.3       Producteigenschappen, maten en gewichten, afbeeldingen en (technische) tekeningen zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Onlinepoorten.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en/of afwijkingen daarin.

4.4       De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdragen en exclusief verzendkosten, tenzij anders is aangegeven.

4.5       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 5 – Overeenkomst:

5.1       De overeenkomst komt tot stand zodra de klant een bestelling heeft geplaatst en Onlinepoorten.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft toegezonden.

5.2       Indien op verzoek van de klant door Onlinepoorten.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd en Onlinepoorten.nl de klant per e-mail een orderbevestiging daarvan heeft gestuurd.

5.3       Bij bestellingen die het bedrag van € 2.500,- te boven gaan, en/of offertes voor meer dan een bedrag van € 2.500,- komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien Onlinepoorten.nl per abuis een orderbevestiging heeft gestuurd. In dergelijke gevallen zal aan de klant een door de klant voor akkoord te ondertekenen offerte worden toegezonden. Pas na ontvangst door Onlinepoorten.nl van de door de klant ondertekende offerte komt de overeenkomst tot stand.

 

Artikel 6 – Levering:

6.1       Onlinepoorten.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter, de op de site of in de offerte genoemde levertermijnen dienen niet te worden beschouwd als een fatale termijn.

6.2       Onlinepoorten.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.

6.3       Indien een op de site of in de offerte aangegeven levertijd met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de bestelling middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Onlinepoorten.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen tien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven te leveren.

6.4       De klant heeft de keuze om de bestelde producten zelf kosteloos af te halen in het magazijn van Onlinepoorten.nl of de bestelde producten te laten bezorgen op het overeengekomen afleveradres.

6.5       Voor het laten bezorgen van het overeengekomen product brengt Onlinepoorten.nl een bedrag tussen € 7.75,- en € 95,- in rekening voor zendingen binnen Nederland. De bezorgkosten zijn afhankelijk van het bestelde product. Per bestelling worden nooit meer verzendkosten berekend dan de verzendkosten behorend bij het product met het hoogste verzendtarief.

6.6       Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres zal het aangekochte product / zullen de aangekochte producten opnieuw worden aangeboden. Voor het opnieuw aanbieden van het product / de producten brengt Onlinepoorten.nl een bedrag van € 60,- in rekening.

6.7       Indien de klant weigert medewerking te verlenen aan een levering op een normale werkdag, binnen normale werktijden, zal Onlinepoorten.nl de klant een schriftelijke aanmaning sturen. Indien de klant binnen 14 dagen na datum van de schriftelijke aanmaning niet heeft gereageerd en/of niet zijn medewerking aan de levering heeft gegeven, is Onlinepoorten.nl gerechtigd de overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden. De klant is dan een schadevergoeding aan Onlinepoorten.nl verschuldigd ten bedrage van 50% van het bedrag van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de ontbinding van de overeenkomst.

6.8       Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd.

 

Artikel 7 – Aanbetalingen: 

Voor orders met een totale waarde van meer dan € 750,-, die na twee weken na orderdatum geleverd of afgehaald worden, dient een aanbetaling te geschieden van 10%. Het resterende gedeelte kan via bancaire overboeking worden betaald. Wanneer de bestelling in het magazijn (te Slagharen, Overijssel) wordt afgehaald, kan het resterende gedeelte via pin of contant in de showroom worden afgerekend.

 

Artikel 8 – Betalingen:

8.1       Onlinepoorten.nl aanvaardt de volgende betaalwijzen:

  • iDeal
  • Bancaire overboeking
  • Rembours
  • Contant en Pinbetalingen in de showroom of bij aflevering

8.2       De bancaire overboeking dient tenminste drie dagen voor de levering op de bankrekening van Onlinepoorten.nl te zijn ontvangen.

8.3       Bestellingen met een totale waarde van meer dan € 100,-, die geleverd worden binnen 2 weken na de orderdatum, kunnen bij de bezorging aan de chauffeur contant of via pin worden afgerekend. Voor leveringen in België kan alleen contant aan de chauffeur worden afgerekend. Voor rembourszendingen wordt € 9.50 in rekening gebracht.

 

Artikel 9 –  Conformiteit

9.1       De klant dient het geleverde product / de geleverde producten direct bij levering te controleren op zichtbare gebreken en/of na te gaan of het geleverde overeenstemt met de orderbevestiging.

9.2       Mocht de klant van mening zijn dat het product niet conform de overeenkomst is, dan dient dit uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Onlinepoorten.nl gemeld te worden. Meldingen buiten deze termijn zullen niet in behandeling worden genomen.

Artikel 10 – Herroepingsrecht:

10.1     Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product. Tijdens deze termijn dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant dient het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden.

Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, vult de klant het retourverzoekformulier online in, te vinden op de website:  Onlinepoorten.nl/retourverzoekformulier. Zodra het rertourverzoekformulier online is ontvangen door Onlinepoorten.nl, krijgt de klant binnen 1 werkdag een bevestiging of het retourverzoek wordt aanvaard. In deze bevestiging kan Onlinepoorten.nl eventuele instructies geven omtrent de retourzending.

10.2     Het is niet mogelijk om producten te retourneren in het geval een product speciaal voor de klant is besteld en/of geproduceerd is en/of in de showroom is aangeschaft. Artikel 10.1 is dus alleen van toepassing op producten die op afstand zijn besteld.

10.3     Indien de klant het product / de producten wenst te retourneren, komen de kosten van de retourzending voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens de retourzending zijn voor rekening van de klant. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Onlinepoorten.nl het bedrag binnen 14 dagen na retourontvangst van het product / de producten aan de klant terugbetalen.

 

Artikel 11 – Annuleren:

Wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst en deze wil wijzigen of annuleren, dient de klant dit binnen 24 uur na plaatsing van de order aan Onlinepoorten.nl kenbaar te maken en dit per email te bevestigen. Na deze termijn kunnen bestellingen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.

 

Artikel 12 – Retourneren:

Onlinepoorten.nl behoeft alleen een retour te accepteren wanneer deze:

  • Binnen 14 dagen retour is ontvangen;
  • In de originele, onbeschadigde en schone verpakking zit;
  • Online of telefonisch is besteld (koop op afstand);
  • Niet gemonteerd is geweest;
  • Compleet is, dat wil zeggen inclusief alle losse accessoires;
  • Tijdens transport bij retourzending onbeschadigd is gebleven (zowel de verpakking als het product).

Artikel 13 – Garantie:

13.1     Op de door Onlinepoorten.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven van 2 jaar.

13.2     Mocht evenwel door onze leveranciers/fabrikanten een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als garantietermijn voor de klant.

13.3     De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage en/of oneigenlijk gebruik van het product. Ook indien de klant wijzigingen heeft aangebracht aan het product vervalt de garantie.

13.4     De verplichtingen die voortvloeien uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier/fabrikant gehouden is ingevolge de door de leverancier/fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid:

14.1     Indien het door Onlinepoorten.nl geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 11 is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding in alle gevallen beperkt is tot maximaal een bedrag groot twee maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

14.2     Onlinepoorten.nl is nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan door een gebrek aan het geleverde product, in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3 afdeling 3 BW).

14.3     Evenmin is Onlinepoorten.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product.

Artikel 15 – Overmacht:

15.1     Onlinepoorten.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Onlinepoorten.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

15.2     Onlinepoorten.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in het vorige lid toe, indien die overmacht ontstaat nadat Onlinepoorten.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.

15.3     Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

Artikel 16 – Geschillen:

16.1     Alle geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Onlinepoorten.nl (rechtbank Overijssel). Het staat Onlinepoorten.nl evenwel vrij om het geschil voor te leggen aan de ingevolge de wet bevoegde rechter.

16.2     Op elke overeenkomst tussen Onlinepoorten.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Klachtenregeling:

17.1    De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
17.2    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
17.3     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
17.4    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.
17.5    Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de
webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg
opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur
( www.webwinkelkeur.nl ), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend
lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/ . Mocht er dan nog niet tot een
oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten
behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke
geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument
stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze
geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan

de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees
ODR platform ( http://ec.europa.eu/odr ).
17.6     Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
anders aangeeft.
17.7      Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Veilig Betalen